Wednesday, 30 December 2020

Tuesday 29 December 2020, Antwerpen

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen
Pieter Breughel I, Dulle Griet

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen
Jean Fouquet, Madonna

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen

Tuesday 29 December 2020, Museum Mayer van den Bergh Antwerpen
Meester Heinrich von Konstanz

Tuesday 29 December 2020, Antwerpen

 

No comments:

Post a Comment